Научно - Информационный портал  Меню
  


Смотрите также:

 Главная   »  
страница 1 ... страница 2 | страница 3 страница 4

45. Общепедагогические концепции в учебнике И.Алтынсарина “Киргизская хрестоматия”.- Жезказганский университет. Сборник статей “Букетов мұрасы“. Жезказган, 2000. С. 43-49.


46. Исторический аспект определения содержания образования в казахской школе. Қазіргі қазақ мектебінің өзекті мәселері//Ғылыми еңбектер жинағы. Алматы, 2002. - С. 41-45. (в соавторстве с Джексембаевой Н.С.)

47. Использование педагогического опыта И.Алтынсарина по составлению учебников.// «Білім сапасы: басқару, бақылау және бағалау». Ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы.- Жезқазған, 2004.- С.141-144.

48. Дисциплинарная модель истории педагогики Казахстана как самостоятельной учебной дисциплины.-Вестник академии пед. Наук Казахстана июль-август 2006. №4 -С. 17-21.

49. Интегральная модель истории педагогики Казахстана. -Профессионал Казахстана.-2008.-№7(62). –С.36-38.

50.Тарихи – педагогикалық білім мәселесі хақында // «Педагогическое мастерство и передовой опыт самопознания: достижения, актуализация». Международная научно-практическая конференция.- Аркалык, 2010.-С504-508.

51. Обобщение и систематизация как основа учебного знания // Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика,-Алматы,-2010,-№4 (в соавторстве с Наурызбай Ж.Ж.)52.Модульный подход к конструированию учебной дисциплины «История педагогики и образования Казахстана» // Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика,-Алматы,-2010,-№4

Түйіндеме

Қалкеева Қамарияш Райханқызы
Қазақстан педагогикасы мен білім тарихының мазмұнын жүйелеу және құрастырудың теориялық-әдіснамалық негіздері
13.00.01–Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика
Тақырыптың өзектілігі. Қазақстан дамуының қазіргі кезеңінде отандық педагогика мен білім тарихының теориялық - әдіснамалық негізінің даму кезеңдерін терең ұғынуда, оның дамуының әр түрлі жаңа тұжырымдамалар туындату қажет

Парадигмалық өзгерістер тарихи - педагогикалық білім жүйесінің бөліктері мен құрамын қайта бағалаудың куәсі.

Қазақстанда «Қазақстан педагогикасы мен білімінің тарихы» ғылыми пәнін құрастырып, оны оқу пәніне айналдыруға толық мүмкіншіліктер бар. Қазіргі уақытта педагогика мен білім тарихы мәселесін зерттеуде қомақты ғылыми қор жинақталған. Алайда, олардың ғылыми нәтижелерін болашақ педагогтарды дайындаудың мазмұнына енгізуде олқылықтар бар. Тарихи-педагогикалық білімнің құндылық потенциалы оқу пәні шеңберінде толық пайдаланылмауда. Аталған мәселелер Қазақстан педагогикасы мен білім тарихы мазмұнын жүйелеу және құрастыруды өзекті мәселе етіп отыр.

Зерттеу жұмысының мақсаты – Қазақстан педагогикасы мен білім тарихы мазмұнын жүйелеуді және құрастыруды теориялық-әдіснамалық жағынан негіздей отырып, оқу-әдістемелік тұрғыдан жеке пән ретінде қамтамасыз ету.

Зерттеу нысаны: Қазақстан педагогикасы мен білім тарихының ғылыми қоры.

Зерттеу пәні: Қазақстан педагогикасы мен білім тарихының мазмұнын жүйелеу және құрастыру.

Зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздері: тарихи-педагогикалық құбылыстар мен үрдістердің тұтастығын, оның сыртқы және ішкі байланысының тұтастығын қамтитын көппарадигмалдық, жүйелілік, синергетикалық, мәдени, өркениеттік тұғырлар; білім мазмұнын қалыптастырудың жеке адамға бағыттылық тұғырдың қағидалары; таным теориясы; адамның іс-әрекеттілік және тарихи-мәдениеттілік тұжырымдамасы, педагогика және педагогика тарихының жалпы қағидалары, тұтас педагогикалық үрдіс теориясы; ғылыми тарихи-педагогикалық білімді жүйелеу мен құрастыруды, оны оқу біліміне айналдыруға мүмкіншілік туғызатын интеграции идеясы.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы және теориялық маңыздылығы

- Қазақстан педагогикасы мен білімінің тарихы оқу пәні мазмұнын жүйелеудің және құрастырудың мәні ашылды;

- Қазақстан педагогикасы мен білімінің тарихы мазмұнын жүйелеудің және құрастырудың әдіснамалық тұғырлары негізделді;

- Қазақстан педагогикасы мен білімінің тарихы мазмұнын жүйелеудің және құрастырудың теориялық негіздері анықталды;

- Қазақстан педагогикасы мен білімінің тарихы мазмұнының тұжырымдамасы өңделді;

- «Қазақстан педагогикасы мен білімі тарихының» жеке оқу пәні ретінде логикалық-құрылымдық моделі жасалды;

- «Қазақстан педагогикасы мен білімі тарихы» пәнін жеке оқу пәні ретінде оқу- әдістемелік тұрғыдан жетілдірілді.

Зерттеудің практикалық маңыздылығы «Қазақстан педагогикасы мен білімі тарихы» оқу пәнінің мазмұны отандық педагогика және білім тарихының құнды мәнді міндеттер атқаратын табиғатын меңгеруге бағытталған. Ол болашақ педагогтарды педагогикалық тарихы құндылықтармен таныстырып, соның негізінде олардың өздік құндылық бағыттарын және педагогтік қызметтің мәні мен мақсатын анықтайды.

«История педагогики и образования Казахстана» атты оқу бағдарламасы, «История образования и педагогической науки Казахстана», «Қазақстандағы білім және педагогика ғылымдарының тарихы» атты оқу құралдары, «Диссертации по проблемам истории педагогики и образования Казахстана» атты аналитикалық жинақтар жасалды. Зерттеудің нәтижелері педагогтік кадрларды дайындау мақсатында ЖОО және орта оқу орындарында пайдалануға болады.Зерттеу нәтижелерін сынақтан өткізу және ендіру Л.Н. Гумилева атындағы ЕҰУ, Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогогикалық институты, Ө.А.Байқоныров атындағы университетінің оқу үрдістерінде пайдаланылып, әдіснамалық семинарларда баяндамалар жасалды.

Қорғауғы ұсынылатын негізгі қағидалар:

- Отандық тарихи-педагогикалық білімнің дамуын, оның ғылыми негізінің табиғатын және эволюциялық заңдылықтарын, әлеуметтілік тәуелділігін, сонымен қатар, функционалдық міндеттерін ашуды қаматамасыз ететін Қазақстан педагогикасы және білім тарихы оқу пәні мазмұнын жүйелеудің және құрастырудың әдіснамалық тұрғырлары;

- тарихи-педагогикалық білімді жүйелеудің және құрастырудың негізі болатын білім мазмұны, ғылыми білім, оқыту әдістері, педагогикалық теориясы; «Қазақстан педагогикасы және білім тарихы» пәнінің негізін қалайтын өзара бірлескен құрамдас бөліктерін қамтитын (субъект, объект, пәні,әдістері, міндеттері, мәселелері, нәтижелері) ғылыми моделі;

- Қазақстан педагогикасы және білім тарихы мазмұнын жүйелеудің және құрастырудың мәні;

- логикалық құрылымдық моделін жасауға және оқу пәнін оқу-әдістемелік қаматамсыз етуге мүмкіншілік беретін Қазақстан педагогикасы және білім тарихы мазмұнының тұжырымдамасы;

- құрастырылып отырған оқу-әдістемелік қамтамасыз етілудегі тарихи-педагогикалық білім мазмұнының тұтастығын (теориялық- әдіснамалық негізі, кезеңдерге бөлу, білім жүйесі мен педагогикалық идеяның дамуының проблемалылық және мәнділік кеңісітігін) көрсететін «Қазақстан педагогикасы және білім тарихы» оқу пәні мазмұнын логикалық-құрылымдық моделі;

- болашақ педагогтардың қызметінің уәжділік-құндылық, құнды мазмұндылық, реттеушілік құрамдағы «Қазақстан педагогикасы және білім тарихы» оқу пәні ретінде оқу-әдістемелік қамамасыз ету жүйесінің дидактикалық материалдары;

- «Қазақстан педагогикасы және білім тарихы» оқу пәні ретінде сұрыпталған, жүйеленген және құрастырылған тарихи-педагогикалық білімнің құндылық мазмұнының педагогикалық тиімділігінің педагогикалық – тәжірибелік жұмыс арқылы негізделген ғылыми негіздемесі.Зерттеу нәтижелері бойынша жасалған ұсыныстар:

-. Қазақстан педагогикасы және білім тарихы мәселесін жетілдіру және оқу- әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету Республикалық ғылыми орталығын ашу қажет;

- Қазақстан педагогикасы мен білімі тарихының мәселесін зерттеу қорын жасау;

- Қазақстан Республикасының ғылыми зерттеу, білім жетілдіру институттары педагогикасы және білімі тарихы, оны оқу- әдістемелік жағынан қамтамасыз ету мәселесі аумағында болжамдар мен сайыстар, отандық педагогика тарихын оқытудың дидактикалық материалдар көрмесін ұйымдастыру қажет;

- педагогика және білім тарихы мен теориясының әдіснамалық мәселелері жобасында республикалық семинар, тарихи-педагогикалық білімін әлемдік білім кеңістігінде үйлестіру үшін халықаралық ізденістер жасау, «Тарихи-педагогикалық зерттеуледің әдіснамасы мен әдістері» атты оқу құралын дайындау.

- «Қазақстан педагогикасы мен білімі тарихы» пәнін магистратура мен докторантурада тереңдетіп оқытуды ұйымдастыру қажет;

- «Қазақстан педагогикасы және білімінің тарихын оқыту әдіснамасы» атты әдістемелік құрал дайындау;

- Нақты ғылыми-әдістемелік нұсқаулар, зерттеу және қолданудың тиімділігінің тұжырымдалған нәтижелері оқу бағдарламaсында, оқу құралдары мен анықтамаларда берілген.

Зерттеу жұмысы педагог мамандарды дайындау мәселесіне қомақты үлес қосады және тарихи-педагогикалық білім құрылымына альтернативті тұғыр болады.

Біздің ойымызша, зерттеудің болашағы Қазақстан педагогикасы және білім тарихы мазмұнын жетілдіруді нақтылайтын мәселерге: тарихи-педагогикалық дерекнама, тарихи-педагогикалық тарихнама, кезеңдерге бөлу және терминология, тарихи-педагогикалық зерттеулерді нығайту, тарихи-педагогикалық білімнің топтамасы, аймақтық тарихи-педагогикалық зерттеулер, педагогикалық аймақтану, тарихи-педагогикалық зерттеулердің потенциалдық мүмкіншіліктерін тиімді жетілдіретін өркениеттік және синергетикалық тұғырларға бағытталған.
Summary
Kalkeyeva Kamariyash Raykhanovna
Theoretical and methodological basics of organizing and constructing the content of “History of pedagogics and education in Kazakhstan” as an independent educational discipline
13.00.01 – General pedagogics, history of pedagogics and education, ethnopedagogics
Nowadays Kazakhstan experiences reconsideration of initial theoretical and methodological aims in the studying native history of pedagogics and education, there are being arisen new conceptions interpreting different stages of their development. Overestimation of compounds and transforming the structure of the system of historical pedagogical knowledge that certify the changing paradigmatic character are taking place.

In Kazakhstan real preconditions for creating a complete scientific discipline “History of pedagogics education in Kazakhstan” and its transforming into an appropriate educational discipline are on hand. By now a considerable archive of scientific papers on history of pedagogics and education in Kazakhstan has been accumulated. However, their results are presented poorly in the content of professional preparing expectant teachers. It is necessary to have generalized knowledge which is a theoretical kernel of history of pedagogics and education in Kazakhstan. Valuable potential of historical pedagogical knowledge is not implemented completely within the framework of educational discipline. In connection with these circumstances the problem of ordering and constructing the content of history of pedagogics and education in Kazakhstan is current today.Objective of research: theoretical and methodological substantiating and educational methodical providing systematization and constructing the content of history of pedagogics and education of Kazakhstan as an independent educational discipline.

Object of research: scientific archive of history of pedagogics and education in Kazakhstan.

Subject of research: systematization and constructing the content of the history of pedagogics and education of Kazakhstan.

Theoretical methodological basis of research: the ideas of poliparadigmatic, systematic, synergetical, aksiological, culturelogical, civilized approaches to analysis of pedagogical phenomena presupposing integral considering the object, revealing its inner and outer interrelations; active personal approach exposing the principle of forming the content of education; theory of cognition; concept of cultural historical and active essence of human; general clauses of pedagogics and history of pedagogics; theory of integral pedagogical process; integration ideas that allowed to systematize and construct scientific historical pedagogical knowledge and transform it into educational knowledge.

Scientific novelty and theoretical significance of the research:

 • The essence of systematization and constructing the content of educational discipline revealed;

 • The methodological approaches to systematization and constructing the content of

history of pedagogics and education in Kazakhstan are justified;

 • The theoretical basics of systematization and constructing the content of history of pedagogics and education in Kazakhstan are identified;

 • The conceptual framework of systematization and constructing the content of history of pedagogics and education in Kazakhstan is developed;

 • The structural logical model of “History of pedagogics and education in Kazakhstan” as the independent educational discipline is created;

 • The educational and methodical support of the “History of pedagogics and education in Kazakhstan” as the educational discipline is developed;

The practical significance of the research lies in the fact that the content of our proposed discipline “History of pedagogics and education of Kazakhstan” is aimed at assimilating value-semantic nature of the sources of the native pedagogical science and education which performs value-targeted and value-semantic functions. It provides our future teachers knowledge of past values, on this basis it promotes the development of their own value orientation and defining the aims and point of pedagogical activity.

Developed and approved program of the educational discipline “History of pedagogics and education in Kazakhstan”, educational aids “History of pedagogics and education in Kazakhstan”, “Kazakhstandagy bilim zhane pedagogica gylymdarynyn tarikhy”, analytical anthology “Dissertations on problems of history of pedagogics and education in Kazakhstan”, results received in the process of studying and conclusions formulated on their basis can be used during the preparation of teachers in universities and secondary schools.Implementing basic tenets and study results were carried out through practical teaching activity with students of L.N.Gumilyov ENU, Y.Altynsarin State Pedagogical Institute of Arkalyk, Baikonurov University of Zhezkazgan.

Speeches with reports on problem of main results of research were held at methodological seminars of the Department of Pedagogics of L.N.Gumilyov ENU, Y.Altynsarin State Pedagogical Institute of Arkalyk.Main tenets for defence:

 • methodological approaches to systematization and designing the content of history of pedagogics and education of Kazakhstan;

 • theoretical basis of systematization and designing historical-pedagogical knowledge;

 • conceptual framework of systematization and designing the content of history of pedagogics and education of Kazakhstan as scientific knowledge;

 • theoretical model “History of pedagogics and education of Kazakhstan” as scientific knowledge;

 • educational methodical providing “History of pedagogics and education in Kazakhstan” as an independent educational discipline;

 • scientific basing of pedagogical experiment on implementing the content of “History of pedagogics and education in Kazakhstan” as an independent educational discipline.

The results of research allow us to recommend the following:

 • It is necessary to establish the republican scientific methodical centre on developing problems of history of pedagogics and education in Kazakhstan.

 • To organize the database on researches in the field of history of pedagogics and education in Kazakhstan.

 • Scientific research institutes and training courses for people working in the system of education of RK must be directed towards holding project’s contests in the field of history of pedagogics and education, developing educational methodical providing historical pedagogical education;

 • To hold a republican seminar on methodological problems in theory and history of pedagogics and education, to organize international research in the field of integration of historical pedagogical knowledge into world’s education space, to prepare methodological aid “Methodology and methods of historical pedagogical research”.

 • It is necessary to organize extended study of “History of pedagogics and education in Kazakhstan” at all academic levels;

 • To prepare methodological aid “Methods of teaching history of pedagogics and education in Kazakhstan”;

 • Specific recommendations of held research are reflected in published educational program, educational aid and reference books, which were used while preparing pedagogical staff.

 • Our research contributes definitely to solving the problem of preparing teaching staff and

is one of alternative approaches to structuring historical pedagogical knowledge.

We think prospects of further research will be directed towards concrete defining specific problems of developing the content of history of pedagogics and education: source study, historiography, periodization and conceptually-terminological problem, enriching methods of historical pedagogical research, educational classification of historical pedagogical knowledge, regional historical pedagogical research, pedagogical native land study, potential of civilized synergetic approaches to increase efficiency of historical pedagogical research.


страница 1 ... страница 2 | страница 3 страница 4

Смотрите также: